samr

1. ยุทธศาสตร์

          คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  8  ด้าน  ดังนี้

          ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

          ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

          ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

          ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านสังคม

          ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านสาธารณสุข

          ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และข้อมูลข่าวสาร

          ยุทธศาสตร์ที่  7   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

          ยุทธศาสตร์ที่  8   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

2. เป้าประสงค์

          (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร   

          (2)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          (3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.                                     

          (4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา

          (5)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา

          (6)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

          (7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี

          (8)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

          (9)  สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก

          (10)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

          (11)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และด้อยโอกาส

          (12)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพติด

          (13)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ                    

          (14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

          (15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง

          (16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน

          (17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

          (18)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

          (19)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช

          (20)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

          (21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน

          (22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

          (23)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          (24)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ

          (25)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

          (26)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์                

          (27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

          (28)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม

3. ตัวชี้วัด

          (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง

          (2)  ประชาชนในตำบลบ้านเสียวมีรายได้เพิ่มขึ้น

          (3)  โรงเรียน สพฐ. 4 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม

          (4)  ศพด. 4 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ ระบบบริหารจัดการ

          (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม

          (6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน

          (7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น

          (8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

          (9)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน

          (10)  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 5%

          (11)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุทั้ง  10 หมู่บ้าน

          (12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี

          (13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 10 หมู่บ้าน

          (14)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน

          (15)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 10 หมู่บ้าน

          (16)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ

          (17)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  10  หมู่บ้าน

          (18) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง 10 หมู่บ้าน

          (19)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง  10 หมู่บ้าน

          (20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 10 หมู่บ้าน

          (21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน

          (22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หมู่บ้าน

          (23)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 10 หมู่บ้าน

          (24)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน/ตำบลและทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบล 10 หมู่บ้าน

          (25)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

          (26)  เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า

          (27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 10 หมู่บ้าน

          (28)  การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 10 หมู่บ้าน

4. ค่าเป้าหมาย

          (1)  มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

          (2)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง

          (3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร

          (4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          (5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง

          (6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย

          (7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น

          (8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น

          (9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          (10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

5. กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          แนวทางที่ 1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ         

                   แนวทางที่ 2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบจราจร         

                   แนวทางที่ 3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านด้านแหล่งน้ำ

                   แนวทางที่ 1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                   แนวทางที่ 1  กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

                   แนวทางที่ 2  กลยุทธ์การเพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม

                   แนวทางที่ 1  กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                   แนวทางที่ 2  กลยุทธ์การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   แนวทางที่ 3  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

          ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

                   แนวทางที่ 1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

                   แนวทางที่ 2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและควบคุมโรค

          ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสาร

                   แนวทางที่ 1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เพียงและได้มาตรฐาน

                   แนวทางที่ 2  กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

                   แนวทางที่ 3  กลยุทธ์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

          ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   แนวทางที่ 1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   แนวทางที่ 2  กลยุทธ์การจัดการขยะมูลฝอย

                   แนวทางที่ 3  กลยุทธ์การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

          ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

                   แนวทางที่ 1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

                   แนวทางที่ 2  กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

                   แนวทางที่ 3  กลยุทธ์การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                   แนวทางที่ 4  กลยุทธ์การพัฒนาการบริหาร การจัดหา ปรับปรุง อาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องอำนวยความสะดวก

6. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

          (1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

          (2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

          (3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

          (4)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

          (5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

7. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

          ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว มีความสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  และ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

0228969
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
จำนวนทั้งหมด
387
439
1974
222250
11555
11701
228969

ไอพี : 44.201.94.236
22-03-2023 14:13

ID : @418ejekv

ที่อยู่

position องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว

     98 หมู่ 3 ตำบลบ้านเสียว 
     อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
rotate  +66 042 530 654

mail  bansiew.org@gmail.com
 play button http://www.bansiew.go.th

Scroll to top