samr

สภาพทั่วไป

       1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

               ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอนาหว้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครพนม อยู่ห่างจากจังหวัดนครพนม 94 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 699 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่เลขที่ 98  หมู่ที่ 3 บ้านเสียว ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม มีระยะทางไปตามถนนสายนาหว้า – บ้านเซือม

               ทิศเหนือ   ติดต่อกับ   ตำบลบ้านเหล่าพัฒนา

               ทิศใต้              ติดต่อกับ   ตำบลท่าเรือ

               ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ   ตำบลนาหว้า

               ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ   ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกนคร

       1.2 เนื้อที่

               ตำบลบ้านเสียว มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 45.35 ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน  283,432.75 ไร่

       1.3 ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

               ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบ้านเสียว มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอนเหมาะแก่การทำนา มีแหล่งน้ำ หนองน้ำขนาดเล็กกระจายอยู่โดยรอบในฤดูฝนจะมีพื้นที่ ที่ถูกน้ำท่วมขังเกือบทุกปี  และพื้นที่ทั้งหมดมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร  และยังมีพื้นที่ส่วนใหญ่  เหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์  ส่วนพื้นที่ลุ่มประมาณ 21,500 ไร่ ที่มีปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ในหมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6 และหมู่ที่ 10  น้ำท่วมเป็นบางส่วนเนื่องจากน้ำอูนเอ่อล้นขึ้นมา

               ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ

               ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์- เมษายน ของทุกปี อากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิประมาณ 30-40 องศาเซลเซียส

               ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน ของทุกปี จะมีฝนตกชุกและบางปีก็จะมีน้ำท่วมอุณหภูมิประมาณ 20 -  35 องศาเซลเซียส

               ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม ของทุกปี อากาศทั่วไปจะหนาวเย็น อุณหภูมิประมาณ 10-20 องศาเซลเซียส

       1.4 แผนที่ตำบลบ้านเสียว

map

       1.5 จำนวนหมู่บ้าน 

               มี 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มหมู่บ้าน 10 หมู่บ้านโดยแยกพื้นการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านหนองโอง

196

187

382

114

นายวัน เมฆสว่าง

2

บ้านดอนพะธาย

431

404

835

220

นายชูชาติ คะสุดใจ

3

บ้านเสียว

371

378

749

247

นายพิน สุวรรณมาโจ

4

บ้านดอนแดง

490

481

971

311

นายนวล คะสุดใจ

5

บ้านดอนแดง

446

451

897

269

นายมานิต สุวรรณมาโจ

6

บ้านเสียว

261

256

517

134

นายกิ่ง คำชนะ

7

บ้านโคกสะอาด

198

202

400

110

นายวันชัย เดชโฮม

8

บ้านโคกสะอาด

466

428

894

273

นายวีรวร ทองนู

9

บ้านโคกสะอาด

215

190

405

109

นายวิสุทธิ์ ทองนู

10

บ้านเสียว

278

293

571

172

นายวิเชียร คำชนะ

รวม

3,351

3,270

6,621

1,960

 

       1.6 ประชากร

               ประชากรทั้งสิ้น 6,621 คน แยกเป็นชาย 3,351 คน หญิง 3,270 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 150.41 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 จากสำนักบริหารการทะเบียนอำเภอนาหว้า)

       1.7 การประกอบอาชีพที่สำคัญ ได้แก่

               (1) ทำนาข้าว

               (2) เลี้ยงสัตว์พื้นบ้าน

               (3) ทำสวนยางพารา และปลูกมันสำปะหลัง

               (4) ทอผ้าฝ้าย  ผ้ามุก  ผ้าไหม  มัดหมี่ 

               (5) รับจ้างทั่วไป

                       ฯลฯ

       1.8 สภาพทางเศรษฐกิจ

                1.8.1 กลุ่มอาชีพ

               ประชากรในเขตตำบลบ้านเสียว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา เลี้ยงสัตว์ ปลูกยูคาลิปตัส เลี้ยงปลา ประมง ฯลฯ นอกจากนี้ประชาชนในตำบลยังมีอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้พอสมควร คือการทอผ้ามัดหมี่ ผ้าย้อมเปลือกไม้ กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม รายได้เฉลี่ยของประชากรในเขต อบต. 37,782.71 บาท/ปี/คน

               1.8.2  หน่วยธุรกิจ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                                 - โรงแรม                       -     แห่ง

                                 - รีสอร์ท                        -     แห่ง

                                 - ปั๊มน้ำมัน                     2     แห่ง

                                 - ปั๊มหลอด                    7     แห่ง

                                 - โรงงานอุตสาหกรรม        -     แห่ง

                                 - โรงสี                          23    แห่ง

                                 - ตลาดนัด                      4    แห่ง

                                 - ร้านค้าเบ็ดเตล็ด            43    แห่ง

                                 - ร้านขายกับข้าว               -    แห่ง

                                 - กลุ่มออมทรัพย์              8    แห่ง

                                 - ธนาคารหมู่บ้าน             5     แห่ง

                                 - ร้านซ่อมรถ                   4    แห่ง

                                 - กลุ่มอาชีพ                  17    แห่ง

               1.8.3  สภาพสังคม

                        1) การศึกษา

                                 - โรงเรียนประถมศึกษา                    4    แห่ง (ขยายโอกาส 2 แห่ง)

                                 - โรงเรียนมัธยมศึกษา                     1    แห่ง

                                 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน       5    แห่ง

                                 - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     4    แห่ง

                        2) สถาบันและองค์การทางศาสนา

                                 - วัด                                  9      แห่ง

                                 - สำนักสงฆ์                        3      แห่ง

                                 - โบสถ์ /คริสตจักร               -       แห่ง

                        3) การสาธารณสุข

                                 - รพ.สต. (ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4,8 )     2      แห่ง

                                 - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ     100    เปอร์เซ็นต์

                                 - สถานพยาบาลเอกชน              1      แห่ง

                                 - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน            1      แห่ง 

                        4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                 - จุดตรวจประจำตำบล         5      แห่ง

               1.8.4  การบริการพื้นฐาน

                        1) การคมนาคม

                                 - ถนนคอนกรีต  49    สาย

                                 - ถนนลูกรัง       37    สาย

                                 - ถนนลาดยาง   2      สาย

                        2) การโทรคมนาคม

                                 - โทรศัพท์สาธารณะ  1      แห่ง

                        3) การไฟฟ้า

                                 - จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ  1,784        ครัวเรือน

                        4) แหล่งน้ำธรรมชาติ

                                 - ลำน้ำ, ลำห้วย         22    สาย

                                 - บึง, หนอง              20    แห่ง

                                 - คลองธรรมชาติ         1    แห่ง

                        5) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                                 - ฝาย                           6    แห่ง

                                 - บ่อน้ำตื้น                  53    แห่ง

                                 - บ่อโยก/บ่อบาดาล       3    แห่ง

                                 - ระบบประปาหมู่บ้าน     6    แห่ง

                                 - อ่างเก็บน้ำ                  6    แห่ง

                                 - ถังเก็บน้ำ                  15    แห่ง

               1.8.5 ข้อมูลอื่นๆ

                        1) ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                                 ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลบ้านเสียว มีป่าไม้ประมาณ 2% เป็นป่าไม้ที่สาธารณะ มีหนองน้ำหลายแห่งและมีอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง เหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งประมงของตำบลและสถานที่ท่องเที่ยว                      

                         2) มวลชนจัดตั้ง

                                 - ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น                                        77    คน

                                 - ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น                              72    คน

                                 - อปพร. 2 รุ่น                                                    41    คน

                                 - คณะกรรมการเยาวชนหมู่บ้าน (10 คณะ)            50    คน

                                 - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)             127    คน 

                                 - คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน                     315    คน

                                 - กลุ่มเกษตรกรทำนา                                    2,117    คน

                        3) ข้อมูลสัตว์เลี้ยง

                                 - โค                 ประมาณ       507 ตัว

                                 - กระบือ            ประมาณ      347 ตัว

                                 - สุกร               ประมาณ       401 ตัว

                                 - เป็ด, ไก่          ประมาณ   4,904 ตัว

                                 - บ่อปลา           ประมาณ      167 ราย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

0389049
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
จำนวนทั้งหมด
158
707
2146
379729
13284
24059
389049

ไอพี : 34.239.176.54
18-06-2024 05:47

ID : @418ejekv

ที่อยู่

position องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว

     98 หมู่ 3 ตำบลบ้านเสียว 
     อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
rotate  +66 042 530 654

mail  [email protected]
 play button http://www.bansiew.go.th

Scroll to top