samr

วิสัยทัศน์

     ตำบลน่าอยู่ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบการคมนาคม โครงการพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตามความต้องการของชุมชน
  2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการบริหารจัดการที่ดีตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน
  4. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต และส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิถีหรือแบบแผนการดำรงชีวิตของชุมชน
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพของประชาชนและการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

  1. เพื่อสร้างพื้นฐานการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานและยั่งยืน
  2. เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ของบุคลากร ในองค์กรให้มีความรู้คู่คุณธรรม และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
  3. เพื่อให้ประชาชนนำหลักความพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิต อย่างจริงจัง
  4. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป
  5. เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

0278126
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
จำนวนทั้งหมด
198
139
1532
274340
1532
5210
278126

ไอพี : 18.232.179.37
04-10-2023 16:23

ID : @418ejekv

ที่อยู่

position องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว

     98 หมู่ 3 ตำบลบ้านเสียว 
     อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
rotate  +66 042 530 654

mail  bansiew.org@gmail.com
 play button http://www.bansiew.go.th

Scroll to top