samr

 

21686001 1431215456956576 3593811716506519436 n Copy

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว

เรื่อง  นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

------------------------------------

               เพื่อให้กระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว ตั้งแต่การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย การพัฒนา การวางแผนอัตรากำลัง การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษ และการให้พ้นจากตำแหน่ง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยยึดหลักคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว จึงประกาศนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

               1. การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้ายและกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา

               2. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล

               3. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งบันแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว

               4. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

               5. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหาร ข้าราชการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาไปสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์การพัฒนา

               6. ให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรม เหมาะสมตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด

               7. ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการปฏิบัติงาน

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                    ประกาศ  ณ  วันที่  10  มกราคม  พ.ศ. 2565

  

นายพิทักษ์  ปาข้างฮุง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว

 

list  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว เรื่อง  นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไฟล์ pdf.

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

0228959
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
จำนวนทั้งหมด
377
439
1964
222250
11545
11701
228959

ไอพี : 44.201.94.236
22-03-2023 14:07

ID : @418ejekv

ที่อยู่

position องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว

     98 หมู่ 3 ตำบลบ้านเสียว 
     อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
rotate  +66 042 530 654

mail  bansiew.org@gmail.com
 play button http://www.bansiew.go.th

Scroll to top