samr

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว

ตามแบบประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน (Barthel ADL Index) ของผู้สูงอายุ

ที่

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อสกุล

ADL

GROUP_ID

เพศอายุ

หน่วยสำรวจ

วันที่เสียชีวิต

หมู่ที่

1

3480900261260

นางว่อม ปัญญาสาร

8

1

หญิง : 94 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

5

2

3480900261154

นายจูม คะสุดใจ

8

1

ชาย : 76 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

5

3

3480900261421

นายชวน ปัญญาสาร

0

3

ชาย : 47 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

11/04/2023

5

4

3480900250896

นางประวิทย์ เหง้าน้อย

4

3

หญิง : 80 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

4

5

3480100078720

น.ส.สมคิด บัวเคน

9

2

หญิง : 42 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

7

6

3480900278561

นายจินดา ทองนู

9

2

ชาย : 86 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

9

7

3490100324101

นายสมบูรณ์ กาเผือก

9

2

ชาย : 83 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

26/05/2023

3

8

3480900284341

นายวัง ตรงธิ

11

2

ชาย : 48 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

8

9

3480900248018

น.ส.เกี้ยง คำชนะ

4

3

หญิง : 81 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

3

10

3480900263483

นางกาญจน์ เป้าวิชัย

10

1

หญิง : 87 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

10

11

3480900237482

นายบุตร ถาน้อย

4

3

ชาย : 85 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

02

12

3480900263386

นางประดิษฐ์ เปี้ยมั่น

3

3

หญิง : 83 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

05

13

3480900250519

นายสี ป้องดู่

5

2

ชาย : 77 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

3

14

3480900258269

นายเกษม พวงพั้ว

8

1

ชาย : 86 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

4

15

3480900235536

นายจันทร์ พวงพั้ว

6

1

ชาย : 82 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

2

16

3480900239736

นางปัญญา ท้าวนาง

8

1

หญิง : 88 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

2

17

3480900281295

นางบัวผัน ชมราศรี

10

2

หญิง : 78 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

7

18

3480900277361

นางวอน จันทะขันธ์

9

2

หญิง : 73 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

7

19

1471100176891

นายจาตุรันต์ บุตรจันทร์

0

3

ชาย : 25 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

3

20

3480900378213

น.ส.ลำใย คำชนะ

4

3

หญิง : 73 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

04

21

3480900256436

นางสำราญ บรรไพ

10

1

หญิง : 85 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

4

22

3480900253526

นางบาน คะสุดใจ

8

1

หญิง : 90 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

4

23

3480900236150

นายเพชร ปัญญาสาร

8

1

ชาย : 85 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

2

24

3480900264471

นางเทียน เป้าวิชัย

4

3

หญิง : 93 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

05

25

3480900282348

นางก้านก่อง เดชโฮม

9

1

หญิง : 77 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

9

26

3480900236281

นายพูลทวี คะสุดใจ

2

3

ชาย : 80 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

2

27

3480900235463

นายพันธ์ พวงพั้ว

4

3

ชาย : 85 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

2

28

3480900240653

นางดอน พวงพั้ว

4

3

หญิง : 84 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

02

29

3480900252520

นางสังข์ เป้าวิชัย

8

1

หญิง : 76 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

4

30

3480900234173

นายชิด ทันบุญ

6

1

ชาย : 80 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

01

31

3360200150067

นายประเสริฐ เสนชัย

10

1

ชาย : 69 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

7

32

3480900278791

นายเรียม ไชโยธา

10

1

ชาย : 81 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

9

33

3480900263971

นางวันทอง ขะสุดใจ

4

3

หญิง : 95 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

05

34

3480900240262

นางกองมี คะสุดใจ

1

3

หญิง : 79 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

2

35

3480900259478

นายบัว คะสุดใจ

8

1

ชาย : 86 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

5

36

3480900255260

นายอารี คะสุดใจ

8

1

ชาย : 86 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

4

37

3480900260891

นางล้าย พวงพั้ว

6

1

หญิง : 82 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

2

38

3480900264951

นางดา เสนสุข

6

1

หญิง : 90 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

05

39

3480900250527

นางเตียงคำ ป้องดู่

10

1

หญิง : 71 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

3

40

3480900251663

นางหนูจันทร์ ปาข้างฮุง

0

3

หญิง : 87 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

04

41

3480900283808

นางจู เดชโฮม

9

1

หญิง : 99 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

8

42

3480900287340

นายวีรศักดิ์ ทองนู

6

1

ชาย : 61 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

8

43

3480900290154

นางหนูพิน ทังน้อย

6

1

หญิง : 89 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

8

44

3480900285592

นางประยงค์ คำชนะ

8

1

หญิง : 85 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

8

45

3480900265087

ด.ช.รินทร์ด้า ท้าวนาง

4

3

ชาย : 41 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

5

46

1489200057459

ด.ช.ณัฐภัทร จันมี

3

3

ชาย : 11 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

7

47

3480900336405

นางนาง บุพศิริ

11

1

หญิง : 94 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

8

48

3480900267471

นายณรงค์ วะชุม

10

1

ชาย : 81 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

3

49

3480900258706

นายยวน คะสุดใจ

4

3

ชาย : 84 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

4

50

3480900269325

นางบันได คำชนะ

11

1

หญิง : 70 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

09/02/2023

6

51

3480900245582

นางมี ป้องดู่

5

1

หญิง : 87 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

3

52

3480900278189

นายแฟน ทองนู

8

2

ชาย : 53 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

9

53

3480900282950

นางแตงอ่อน ภูยังดี

9

2

หญิง : 79 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

9

54

3480900286025

นางบุ่น เดชโฮม

7

2

หญิง : 89 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

8

55

3480900302403

นางเนิด คำชนะ

7

2

หญิง : 88 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

6

56

3480900278634

นางลอน ทองนู

7

2

หญิง : 89 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

9

57

3480900281791

น.ส.พนม ชมราศรี

10

1

หญิง : 63 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

7

58

3480900280159

นายสร้อย คำชนะ

10

1

ชาย : 79 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

7

59

3480900286548

นายแหง เดชโฮม

11

1

ชาย : 94 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

7

60

1480900078566

ด.ญ.ขวัญกมล ชัยภูมี

11

1

หญิง : 30 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

8

61

3480900279371

นายหนูแก้ว เดชโฮม

11

2

ชาย : 90 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

9

62

3480900253267

นางสงวน แสนสุข

10

1

หญิง : 87 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

4

63

3480900302721

นายมอก ตกพันธ์

10

2

ชาย : 58 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

10

64

1480900176789

ด.ญ.ทิพย์สุดา ทองนู

6

2

หญิง : 6 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

01/10/2022

7

65

3480900279819

นางทองจันทร์ เดชโฮม

7

2

หญิง : 89 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

9

66

3480900284251

นางเสวย ตรงธิ

11

1

หญิง : 76 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

8

67

3480900284898

นางนิสงค์ ธาตุลอง

3

4

หญิง : 74 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

8

68

3480900269791

นางคาร ทันบุญ

5

2

หญิง : 87 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

10

69

5480900001892

นายประเย็น ตกพันธ์

8

2

ชาย : 61 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

20/09/2022

10

70

3480900287561

นางโอไหล ภาอั้ง

4

3

หญิง : 81 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

8

71

1409904786181

ด.ญ.ปภาวรินทร์ ทองนู

6

2

หญิง : 4 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

8

72

3471100180819

น.ส.กิตติญา แสนสุข

4

3

หญิง : 40 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

5

73

3480900375346

นางเรียน ปัญญาสาร

4

3

หญิง : 61 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

5

74

3480900327112

นายประดุล จิตแสง

8

1

ชาย : 69 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

29/12/2022

1

75

3480900253607

นางสนม คะสุดใจ

8

1

หญิง : 87 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

4

76

3480900256932

น.ส.วัลภา ท้าวนาง

4

3

หญิง : 73 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

28/10/2022

4

77

3480900255171

นายหนูเจียม คะสุดใจ

10

1

ชาย : 74 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

5

78

3480900286149

นายอุ่นทา เดชโฮม

10

2

ชาย : 73 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

17/05/2023

8

79

3480900279975

นางเตรียมจิตร จันทร์แจ้ง

10

1

หญิง : 58 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

9

80

3480900301369

นายแสวง นามตาแสง

9

2

ชาย : 48 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

10

81

3480900280744

นายกัมพล ป้องดู่

7

2

ชาย : 51 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

7

82

3480900244918

นางตุ่น คำชนะ

9

2

หญิง : 80 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

3

83

3480600156258

นายสำราญ คำชนะ

8

2

ชาย : 79 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

17/09/2022

3

84

3470400456746

นางดวงตา ทันบุญ

9

2

หญิง : 58 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

10

85

3480900254115

นายยน คะสุดใจ

10

1

ชาย : 84 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

4

86

3480900260107

นางแต๋ว คะสา

10

1

หญิง : 73 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

5

87

3480900266288

นายเสาร์ ขำคำ

8

2

ชาย : 86 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

10

88

3480900246945

นายสาคร คำชนะ

2

3

ชาย : 47 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

3

89

3480900260450

นายปั่น ปัญญาสาร

4

3

ชาย : 75 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

5

90

3480900260816

น.ส.สมบูรณ์ พวงพั้ว

8

1

หญิง : 71 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

5

91

3480900254247

นายอังศุธร ท้าวนาง

8

1

ชาย : 43 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

4

92

3480900302055

นางบัน ตกพันธ์

9

2

หญิง : 66 ปี

รพ.สต.บ้านโคกสะอาด

 

6

93

3480900262380

ด.ญ.จีรวรรณ ปัญญาสาร

2

3

หญิง : 49 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

4

94

3480900235307

นายลำพึง เสนสุข

6

1

ชาย : 54 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

2

95

3480900238209

นายสุข ปัญญาสาร

10

1

ชาย : 79 ปี

รพ.สต.บ้านดอนแดง

 

2

ข้อมูลจาก : ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ณ 25/06/2566

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

0389072
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
จำนวนทั้งหมด
181
707
2169
379729
13307
24059
389072

ไอพี : 34.239.176.54
18-06-2024 06:27

ID : @418ejekv

ที่อยู่

position องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว

     98 หมู่ 3 ตำบลบ้านเสียว 
     อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
rotate  +66 042 530 654

mail  [email protected]
 play button http://www.bansiew.go.th

Scroll to top